Other countries

CÔNG TY BANPU POWER PUBLIC
Banpu Power Public Company Limited
CÔNG TY TNHH BANPU POWER PUBLIC SOC TRANG
BANPU POWER PUBLIC SOC TRANG COMPANY LIMITED
Tổ chức OXFAM Đoàn kết Bỉ
Oxfam Solidarity Belgium
Tổ Chức Viện Trợ Nhân Dân Na-Uy (NPA)
Norwegian People’s Aid (NPA)
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Hanoi University
Viện Cơ học
Institute of Mechanics – VAST